Atteli autorem modułu integrującego CRM Bitrix24 z systemem Sales Manago

25 cze 2014
Atteli Sp. z o.o., partner Bitrix Inc w Polsce, opracowało moduł do oprogramowania Bitrix24, dzięki któremu możliwa jest integracja CRM z systemem Sales Manago.

System Bitrix24 jest powszechnie uznanym i stosowanym na świecie narzędziem, którego jedną z funkcji jest zarządzanie sprzedażą (CRM). Bitrix24 pozwala m.in. tworzyć bazę kontaktów wraz z historią każdego z klientów (tzw. kartotekę). Sales Manago to System klasy Marketing Automotion, z którego korzysta blisko 1000 firm w Europie, a który oferuje narzędzia do identyfikacji osób wchodzących na stronę internetową i monitorowania ich zachowania w Internecie. Według firmy Datanyze to 12. pod względem wielkości na świecie platforma tego typu.

Jakie korzyści biznesowe płyną ze zintegrowania obu systemów?

  1. Jedna i spójna baza danych – jednolita baza danych dla obu systemów, brak konieczności importowania danych z CRM do Sales Manago i odwrotnie. Wszystkie informacje zebrane w Bitrix24 zostają automatycznie dodane w Sales Manago, wszystkie dane zebrane poprzez Sales Manago dotyczące aktywności klientów np. na stronie internetowej zostają automatycznie zintegrowane z Bitrix24.

  2. Wymiana informacji pomiędzy systemami – wszystkie informacje zebrane np. z kampanii mailingowej oraz jej efekty można śledzić bezpośrednio poprzez Bitrix24. Istnieje możliwość wygenerowania raportów z kampanii bezpośrednio z systemu CRM. Zwiększa to dostępność danych i usprawnia codzienną pracę.

  3. Czytelny profil klienta – informacje na temat klienta są zbierane zarówno z danych wprowadzonych przez dział handlowy jak i na podstawie informacji uzyskanych z kampanii. Daje to bardziej dokładny obraz klienta, dzięki czemu możliwe jest skuteczniejsze targetowanie przyszłych kampanii.


Moduł opracowany przez programistów Atteli daje możliwość automatycznego zintegrowania danych skrupulatnie gromadzonych w systemie CRM Bitrix24 z danym uzyskanymi poprzez system Sales Manago.

Integracja Bitrix24 i Sales Manago automotion system

18 lut 2014
W celu wsparcia sprzedaży PNO Consultant zdecydowało się na wdrożenie systemu Sales Manago automotion. Zadaniem Atteli jest integracja Sales Manago automotion z systemem Bitrix24, którego wdrożenie w PNO Consultant jest w fazie końcowej.

Atteli z certyfikatem Bitrix Gold Partner

15 lut 2014
W lutym 2014, niespełna rok od nawiązania współpracy z Bitrix Inc., Atteli uzyskało status Gold Partner.

Status Gold Partner oznacza uznanie najwyższych kompetencji, co w przypadku Atteli jest owocem silnego zaangażowania nie tylko w pozyskiwanie nowych klientów i wdrażanie systemu Bitrix24, ale również w rozwój samego systemu, nad czym z dużym zaangażowaniem każdego dnia pracują specjaliści Atteli. Wynikiem tego jest również planowana polska wersja językowa systemu, która ma być dostępna już 2014 roku.

Fitness First pozytywnie ocenia Bitrix i kupuje licencje

10 lut 2014
Po wielomiesięcznych testach platformy komunikacji wewnętrznej Bitrix24, Fitness First Germany GmbH podjęło decyzję o zakupie licencji systemu Bitrix. Licencja obejmować będzie dostęp do sytemu dla ponad 4000 pracowników firmy.
After many tests of the internal communication platform Bitrix24, Fitness First Germany GmbH has decided to purchase the system. Their license will include access to the system for more than 4,000 employees.

Fitness First kończy testy platformy intranetowej opartej o Bitrix

20 sty 2014
Fitness First Germany GmbH zaangażowało Atteli do przeprowadzenia testów platformy intranetowej, z której docelowo korzystać będzie ponad 4 000 pracowników First Fitness na terenie całych Niemiec.
Testy rozpoczęły się w lecie 2013 roku i obejmowały m.in. możliwości dostosowania i ogólne dopasowanie platformy do potrzeb komunikacyjnych, zagadnienia techniczne takie jak możliwość współpracy platformy Bitrix z rozwiązaniami korporacyjnymi, zagadnienia związane z bezpieczeństwem i wydajnością.

Obecnie testy są w fazie końcowej a ich rezultaty wyraźnie wskazują, ze system Bitrix24 jest najlepszym rozwiązaniem dla tak dużej firmy, której pracownicy - mimo dużego oddalenia geograficznego - ściśle ze sobą współpracują każdego dnia.
Fitness First Germany GmbH involved Atteli for testing the Intranet platform, which ultimately will benefit more than 4 000 employees of First Fitness throughout Germany.

Testing began in the summer of 2013 and included, among others, customization and general adjusting the platform to communication needs, technical issues, such as the possibility of cooperation with the Bitrix platform for corporate solutions, issues of security and performance.

Currently, tests are in the final stage and the results clearly indicate that Bitrix24 is the best solution for such a large company whose employees - despite the geographical remoteness - work closely together every day.

Atteli dla Centrum Handlowego King Cross Praga

20 sie 2013
Atteli będzie wykonawcą systemu do komunikacji pomiędzy zarządcą a najemcami centrum handlowego King Cross Praga w Warszawie (Extranet) oraz systemu wsparcia komunikacji wewnątrz zespołu zarządcy (Intranet). W pierwszym etapie współpracy stworzony zostanie moduł Extranetu na potrzeby wewnętrznych szkoleń skierowanych do pracowników centrum handlowego, realizowanych przez zarządcę centrum. Obejmować będzie proces rejestracji na szkolenia, komunikację wewnątrz grup szkoleniowych, komunikację z zarządcą i trenerami, udostępnianie materiałów szkoleniowych i materiałów związanych z codziennym funkcjonowaniem CH oraz ewaluację szkoleń.

Atteli z ze statusem Bitrix Certified Partner

9 sie 2013
Bitrix Inc. przyznało firmie Atteli Sp. z o.o. status Certified Partner. Jest on wynikiem zaangażowania firmy w rozwój produktu na terenie Polski i Europy oraz pozyskanie nowych klientów, którzy są aktualnie w trakcie wdrażania platform komunikacyjnych w oparciu o system Bitrix 24.Bitrix Inc. granted Atteli Sp. z o.o. a Certified Partner status. It is the result of engagement in the development of the product in Poland and Europe and attracting new customers who are currently in the process of implementing communication platforms based on Bitrix 24.